ISOXSUPRINA - Sinónimos

Fenoxiisopropilnorsuprifeno.